توضیحات و داروهای این صفحه فقط مربوط به یکی از تامین کنندگان میباشد برای دیدن کلیه تامین کنندگان به قسمت تامین کنندگان مراجعه نمایید

 

18001 پماد موضعي بتامتازون پارس دارو
18002 پماد موضعي تريامسينولون پارس دارو
18003 پماد موپروسين پارس دارو
18004 ژل متروواژ واژينال پارس دارو
18005 ژل موضعي مترونيدازول پارس دارو
18006 قرص آ.اس.آ 100 ميلي گرمي پارس دارو
18007 قرص آ.اس.آ 325 ميلي گرمي پارس دارو
18008 قرص آ.اس.آ  ام سي پارس دارو
18009 قرص آ.اس.آ  اي سي 325 پارس دارو
18010 قرص آ.اس.آ  اي سي 80 پارس دارو
18011 قرص آلوپرينول 300 ميلي گرمي پارس دارو
18012 قرص آمي تريپتيلين 10 ميلي گرمي پارس دارو
18013 قرص آمي تريپتيلين 25 ميلي گرمي پارس دارو
18014 قرص اسپرونولاکتون 100 ميلي گرمي پارس دارو
18015 قرص اسپرونولاکتون 25 ميلي گرمي پارس دارو
18016 قرص استامينوفن پارس دارو
18017 قرص ايمي پرامين 10 ميلي گرمي پارس دارو
18018 قرص ايمي پرامين 25 ميلي گرمي پارس دارو
18019 قرص پريماکين پارس دارو
18020 قرص تريپل سولفا پارس دارو
18021 قرص تينيدازول 500 ميلي گرم پارس دارو
18022 قرص جم فيبروزيل 450 ميلي گرمي پارس دارو
18023 قرص ديزيپرامين 25 ميلي گرمي پارس دارو
18024 قرص فنوباربيتال 100 ميلي گرمي پارس دارو
18025 قرص فنوباربيتال 15ميلي گرمي پارس دارو
18026 قرص کاربامازپين 200 ميلي گرمي پارس دارو
18027 قرص کانازول واژينال 500 پارس دارو
18028 قرص کتوتيفن پارس دارو
18029 قرص کلروکين فسفات150م گ 36 بسته اي پارس دارو
18030 قرص کلروکين فسفات 150م گ 40 بسته اي پارس دارو
18031 قرص کلوتريمازول واژينال 100 پارس دارو
18032 قرص مترونيدازول 250 ميلي گرمي پارس دارو
18033 قرص مترونيدازول واژينال 500 ميلي گرمي پارس دارو
18034 قرص متوپرولول 50 ميلي گرمي پارس دارو
18035 قرص ناپروکسن 250 ميلي گرمي پارس دارو
18036 قرص ناپروکسن اي سي 500 ميلي گرم پارس دارو
18037 قرص نيستاتين واژينال پارس دارو
18038 قرص نيکلوزمايد 500 ميلي گرمي پارس دارو
18039 قرص هالوپريدول پارس دارو
18040 کپسول ترامادول 50 ميلي گرم پارس دارو
18041 کپسول جم فيبروزويل 300 ميلي گرم پارس دارو
18042 کپسول زيدوودين 300 پارس دارو
18043 کپسول زيدوودين 100 پارس دارو
18044 کپسول سلوکسيب100 ميلي گرم پارس دارو
18045 کپسول فلورازپام 15 ميلي گرم پارس دارو
18046 کپسول فلوکسيتين 20 ميلي گرم پارس دارو
18047 کپسول فلوکونازول 100 ميلي گرم پارس دارو
18048 کپسول فلوکونازول 50 ميلي گرمي پارس دارو
18049 کپسول فلوکونازول 150ميلي گرمي پارس دارو
18050 کرم موضعي آسيکلووير(آلووير)5% پارس دارو
18051 کرم بتامتازون 0.1% پارس دارو
18052 کرم تريتينويين پارس دارو
18053 کرم تريپل سولفا 78 گرم پارس دارو
18054 کرم واژينال دالاواگ پارس دارو
18055 کرم کلوتريمازول واژينال 2% (کانازول) پارس دارو
18056 کرم موضعي کلوتريمازول1%  15 گرمي پارس دارو
18057 کرم واژينال کلوتريمازول1% 50 گرمي پارس دارو
18058 کرم موضعي هيدروکينون پارس دارو
18059 محلول موضعي 20 م(کانازول) پارس دارو
18060 محلول بتامتازون پارس دارو

بازدید: 3685
سامانه جستجوی دارو

سایتهای دیگر

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 

 

عناوین برگزیده خبرها


پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
افتتاح خط جدید تولید داروهای انسانی در شرکت مهبان دارو
حضور وزیر محترم بهداشت در شرکت مهبان دارو

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

پوکی استخوان


آمار سایت